top of page

NYEREMÉNYJÁTÉK

"Nyerj páros jegyet Kolozsvárra!"

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

 Az aeroexpress-regional.hu oldalt üzemeltető Az AEROEXPRESS Légiforgalmi Zrt. (4030 Debrecen, Repülőtéri út 12., adószám: 27539413-2-09 – a továbbiakban: “Szervező”).

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos.
E-mail: hello@aeroexpress-regional.hu
A nyereményt a Szervező biztosítja.


Jelen játékszabályzat a https://www.aeroexpress.hu/nyeremenyjatek-nyerj-paros-jegyet-kolozsvarra címen érhető el.

 A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

2023. április 5. 12:00 - április 11. 22:00. A sorsolás időpontja: 2023. április 12. 19:00.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játékban az a cselekvőképes 18 éven felüli természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik és aki:
- valós adatai megadásával regisztrált Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik
- a „NYERJ PÁROS JEGYET KOLOZSVÁRRA!” NYEREMÉNYJÁTÉK keretében a hirdetés bejegyzését saját idővonalát nyilvános bejegyzésként megosztja
A játékos elfogadja, hogy a „NYERJ PÁROS JEGYET KOLOZSVÁRRA!” NYEREMÉNYJÁTÉK hirdetés bejegyzésének megosztása egyben a játékszabály és a részvételi feltételek elfogadását is jelenti. A Facebookon nem valós személyes adatokat megadó felhasználókat, valamint a nyereményjátékban jelölt feladatokat nem teljesítőket kizárjuk a sorsolásból.

4. A NYEREMÉNY

A játék lezárását követően a fenti részvételi feltételeknek megfelelő játékosok között a következő nyeremény kerül kisorsolásra:
 
Retúr repülőjegy 2 fő részére az Aeroexpress járatain, a Budapest-Kolozsvár vonalon, budapesti indulással, előzetesen egyeztetett időpontban. A nyeremény tartalmazza a kapcsolódó repülőtéri illetékeket és díjakat, az ezen felüli esetleges költségeket, különbözetet a nyertesnek kell állni. A nyeremény a repülőjegyen kívül további, kiegészítő szolgáltatásokat (pl. szállás, repülőtéri transzfer, biztosítás) nem tartalmaz!

A repülőjegy felhasználható a 2023-as évben április 13-tól a meghirdetett járatainkon.

A nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható. A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Az AEROEXPRESS Légiforgalmi Zrt. fenntartja a jogot a nyeremények változtatására és bővítésére.

5. A NYERTES KIVÁLASZTÁSA, SORSOLÁS

A nyeremény sorsolása véletlenszerű gépi sorsolással történik.
A sorsolás időpontja: 2023. április 12. 19:00.
A sorsolás helye: AEROEXPRESS Légiforgalmi Zrt., 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
A sorsolás során a részvételi feltételeknek megfelelő regisztrált játékosok között egy nyertes és egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A nyertes értesítése a Facebook profil alapján, Messenger üzenetben történik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni:
név:
lakcím:
telefonszám:
okmány azonosító (személyi igazolvány vagy útlevél):  
Amennyiben a megkeresésre a nyertes 3 munkanapon belül nem reagál, vagy adatait nem adja meg, úgy a tartalék nyertes lesz jogosult a nyeremény felhasználására.
A nyertes neve megtekinthető lesz a www.facebook.com/aeroexpressairlines Facebook oldalon és az aeroexpress_regional Instagram oldalon, amelyhez a Játékos a játékban való részvétellel ezt kifejezetten elfogadja, hozzájárul.

6. KIZÁRÁS

A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson.
A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozóit, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyes közreműködők és azok hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok a Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozói a Játékban nem vehetnek részt.
 
7. ADATKEZELÉS

A Játékos a nyereményjátékra Facebook profiljával regisztrálhat. Ezen túl a nyereményjáték során megadott adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, harmadik fél felé nem adja át. A Szervező adatkezelésére az adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadóak. A Szervező általános adatkezelési szabályzata https://storage.aerocrs.com/503/system/AeroExpressRegional_General_Privacy_Policy_2022_10_18.pdf  címen érhető el, a Facebook nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési szabályzata a https://www.aeroexpress.hu/nyeremenyjatek-nyerj-paros-jegyet-kolozsvarra címen érhető el. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból. Ezen kívül a Játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozás alapján a Szervező által meghozott döntéssel a Játékos nem ért egyet, úgy a Szervezőn túl a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A személyes adatok kezelésének jogellenessége esetén a Résztvevő polgári pert kezdeményezhet a Kincstárral szemben. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt lehet megindítani (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
A Szervező az Európai Unió személyes adatok védelméről szóló Adatvédelmi Rendelet (2016/679 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) alapján tájékoztatja a Résztvevőket a Nyereményjátékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatok felhasználásáról és a Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.
Az adatok kezelése mindenben megfelel a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. törvénynek ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.
A Játékban való részvétel, valamint a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására. A Játékos a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit elfogadja és az Adatkezelési tájékoztatót tudomásul veszi. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a fiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó Weboldal, Facebook és Instagram oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
Szervező kizárja arra vonatkozó felelősségét, ha Játékos kommentben olyan személyt jelöl meg, aki a játékban való részvételhez, adatai megadásához nem járult hozzá. Ezen esetkörben az Adatvédelmi- és kezelési tájékoztató 6. és 7. pontja alkalmazható.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
A Facebook és az Instagram teljes körűen mentesül mindenfajta felelősség alól a Nyereményjátékokat illetően. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyereményjáték kapcsán átadott személyes adatokat a Szervező kezeli és nem a Facebook és Instagram. A Szervező elismeri, hogy Nyereményjátékokat a Facebook és az Instagram nem támogatja, nem hagyta jóvá, nem végzi, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban, a megvalósításban nem nyújt segítséget. A Nyereményjátékra való jelentkezéssel a fentieket a Játékos tudomásul veszi, elfogadja.

bottom of page